Algemene voorwaarden

Algemeen

Deelnemen aan workouts door The Soul Gym at Work kan op basis van afname van een losse workshop, een half jaar pakket of een jaarpakket van workouts als organisatie.

Deelname voor particulieren kan door het vooraf kopen van een 8-strippenkaart of 16-strippenkaart of een losse workout.

1. Voorwaarden workouts particulieren

Door afname van workouts van The Soul Gym at Work verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van The Soul Gym at Work te accepteren. Een afname van een les of strippenkaart is definitief indien:

Deelnemer een bestelling heeft gedaan voor een losse workout of strippenkaart, mondeling of via e-mail of telefonisch bericht en dit door The Soul Gym at Work is ontvangen.

Vervolgens ontvangt de deelnemer een strippenkaart of in het geval van een losse workout kan de deelnemer meedoen met de losse les.

Betaling en geldigheid strippenkaart

Voor de lessen dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgeschreven naar ons bankrekeningnummer: NL22 KNAB 0258 7695 13. Hiervoor ontvang je een factuur. The Soul Gym at Work hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Een losse workout kan vooraf worden betaald bij de aanvang van de workout of binnen de betalingstermijn van 14 dagen.

Bij overschrijding van de op de factuur genoemde betalingstermijn heeft The Soul Gym at Work het recht de volgende naheffingen in rekening te brengen:

• Bij overschrijding van 30 dagen van de op de factuur vermelde betaaldatum; 5% van het tarief,

• Elke daaropvolgende 30 dagen overschrijding van de betalingstermijn: 5% van het tarief.

Een uitzondering op deze betalingsregeling dient bij de bevestiging van de opdracht schriftelijk met The Soul Gym at Work te worden overeengekomen.

De strippenkaart van 8 workout heeft een geldigheidsduur van 3 maanden, de strippenkaart van 16 workouts heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Daarin worden workouts die niet door gaan door vakantie of ziekte van de trainer niet meegerekend in deze geldigheidsduur. Een losse workout heeft een geldigheidsduur van 2 maanden.

Ziekte trainer en onvoorziene omstandigheden bij workouts

In geval de voor een les geboekte trainer door ziekte of onvoorziene omstandigheden verhinderd is, zal The Soul Gym at Work zich tot het uiterste inspannen tijdig een andere gekwalificeerde trainer als vervanging te regelen.

In het geval dat dit, ondanks alle inspanningen van The Soul Gym at Work, niet mogelijk is, zal The Soul Gym at Work de deelnemers zo vroeg mogelijk informeren en wordt de les zonder verdere wederzijdse verplichtingen geannuleerd.

Uiteraard wordt in zo’n geval de geldigheid van de strippenkaart met een week verlengd.

Deelname workout

Deelname aan de The Soul Gym at Work workout doet de deelnemer geheel op eigen risico. Tijdens de workout luistert de deelnemer goed naar zijn of haar lichaam en volgt hij of zij de instructies op van de trainer.

The Soul Gym at Work is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

De workouts zijn ter bevordering van fysieke en mentale gezondheid, echter dienen niet gezien te worden als vervanging van een medisch consult of behandeling van een huisarts, psycholoog of psychiater.

In het geval van een depressie of andere psychische klachten dient men een huisarts of psychiater te raadplegen.

Alles wat besproken wordt en ervaren wordt tijdens de workouts is vertrouwelijk en hier wordt ook navenant naar gehandeld.

Er mag worden deelgenomen in dagelijkse kleding, echter is voor het eigen comfort aan te raden om lekker zittende kleding te dragen.

Het gebruik van een deken en een mat tijdens de workout wordt sterk aangeraden om niet af te koelen tijdens de workout en voor het voorkomen van lichamelijk ongemak tijdens oefeningen.

Deelname workout tijdens een zwangerschap

In het geval van een zwangerschap van deelnemers dient de deelnemer dit aan te geven aan de trainer vooraf aan de workout, zodat de trainer hiermee rekening kan houden.

Bij een zwangerschap houdt de deelnemer rekening met de volgende adviezen:

• Week 1 tot en met week 14 raden we niet aan om mee te doen. Vanaf de 26ste week raden we ook niet aan om mee te doen.

• Bij een deelname tijdens de zwangerschap adviseren we de oefeningen voor niet meer dan 70% van de beweging mee te doen.

• Vermijd oefeningen waarbij de buik in de weg zit. Niet meer op de buik liggen vanaf het 2de trimester.

• Vermijd oefeningen waarbij het bekken veel wordt gestrekt.

• Vermijd langdurig staan.

• Bij staande houdingen ter bescherming van de onderrug, de knieën iets gebogen houden, het staartbeen lichtjes intrekken.

• Bij staande houdingen de passen niet te groot maken.

• Niet langer dan 5 ademhalingen in een houding.

• Adem in een natuurlijk ritme, zonder pauzes en inhouding van de adem en ook zonder de adem te verlengen of reguleren door bijv. het tellen van de adem.

• Niet diep hurken en in plaats van een liggende houding op de rug, op de zij liggen.

2.Voorwaarden losse workshop organisatie

Door afname van een losse workshop van The Soul Gym at Work verklaart de organisatie de algemene voorwaarden van The Soul Gym at Work te accepteren. Een opdracht voor een workshop is definitief indien:

A. Opdrachtgever de offerte van The Soul Gym at Work voor akkoord ondertekend, per e-mail bevestigd of ondertekend en per post heeft teruggestuurd en door The Soul Gym at Work is ontvangen,

of

B. The Soul Gym at Work per e-mail van Opdrachtgever een bevestigend bericht op het voorstel heeft ontvangen.

Annulering workshop door Opdrachtgever

Annulering van een activiteit is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

• tot 2 maanden voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 10% van het tarief verschuldigd, • tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 25% van het tarief verschuldigd,

• bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever 50% van het tarief verschuldigd,

• bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de activiteit is Opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.

Deelname en betalingsvoorwaarden workshop

Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat The Soul Gym at Work de correcte en volledige gegevens voor facturering binnen twee weken na opdracht ontvangt. Indien Opdrachtgever de gegevens niet tijdig aanlevert heeft The Soul Gym at Work het recht de opdracht te annuleren, onverminderd het recht op betaling volgens bovenstaande annulering-schema.

Voor de workouts dient de betaling vooraf aan de workshop te worden overgeschreven naar ons bankrekeningnummer: NL22 KNAB 0258 7695 13. Hiervoor ontvang je een factuur. The Soul Gym at Work hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Bij overschrijding van de op de factuur genoemde betalingstermijn heeft The Soul Gym at Work het recht de volgende naheffingen in rekening te brengen:

• Bij overschrijding van 30 dagen van de op de factuur vermelde betaaldatum; 5% van het overeengekomen tarief,

• Elke daaropvolgende 30 dagen overschrijding van de betalingstermijn: 5% van het overeengekomen tarief.

Een uitzondering op deze betalingsregeling dient bij de bevestiging van de opdracht schriftelijk met The Soul Gym at Work te worden overeengekomen.

Ziekte trainer en onvoorziene omstandigheden bij een workshop

In geval de voor een activiteit geboekte trainer door ziekte of onvoorziene omstandigheden verhinderd is, zal The Soul Gym at Work zich tot het uiterste inspannen tijdig een andere gekwalificeerde trainer als vervanging te regelen.

In het geval dat dit, ondanks alle inspanningen van The Soul Gym at Work, niet mogelijk is, zal The Soul Gym at Work de Opdrachtgever zo vroeg mogelijk informeren. In gezamenlijk overleg zal besproken worden of de activiteit op een andere datum alsnog kan plaatsvinden. In het geval dit niet mogelijk is wordt de opdracht zonder verdere wederzijdse verplichtingen geannuleerd.

Uiteraard vindt in zo’n geval restitutie van een reeds ontvangen betaling plaats. The Soul Gym at Work restitueert een reeds van de Opdrachtgever ontvangen betaling voor de workshop.

Deelname workshop

Deelname aan de The Soul Gym at Work workshop doet de deelnemer geheel op eigen risico. Tijdens de workshop luistert de deelnemer goed naar zijn of haar lichaam en volgt hij of zij de instructies op van de trainer.

The Soul Gym at Work is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

De workshops zijn ter bevordering van fysieke en mentale gezondheid, echter dienen niet gezien te worden als vervanging van een medisch consult of behandeling van een huisarts, psycholoog of psychiater.

In het geval van een depressie of andere psychische klachten dient men een huisarts of psychiater te raadplegen.

Alles wat besproken wordt en ervaren wordt tijdens de workshops is vertrouwelijk en hier wordt ook navenant naar gehandeld.

Er mag worden deelgenomen in dagelijkse kleding, echter is voor het eigen comfort aan te raden om lekker zittende kleding te dragen.

Het gebruik van een deken en een mat tijdens de workshop wordt sterk aangeraden om niet af te koelen tijdens de workshop en voor het voorkomen van lichamelijk ongemak tijdens oefeningen.

Deelname workshop tijdens een zwangerschap

In het geval van een zwangerschap van deelnemers dient de organisatie of de deelnemer dit aan te geven aan de trainer vooraf aan de workshop, zodat de trainer hiermee rekening kan houden.

Bij een zwangerschap houdt de deelnemer rekening met de volgende adviezen:

• Week 1 tot en met week 14 raden we niet aan om mee te doen. Vanaf de 26ste week raden we ook niet aan om mee te doen.

• Bij een deelname tijdens de zwangerschap adviseren we de oefeningen voor niet meer dan 70% van de beweging mee te doen.

• Vermijd oefeningen waarbij de buik in de weg zit. Niet meer op de buik liggen vanaf het 2de trimester.

• Vermijd oefeningen waarbij het bekken veel wordt gestrekt.

• Vermijd langdurig staan.

• Bij staande houdingen ter bescherming van de onderrug, de knieën iets gebogen houden, het staartbeen lichtjes intrekken.

• Bij staande houdingen de passen niet te groot maken.

• Niet langer dan 5 ademhalingen in een houding.

• Adem in een natuurlijk ritme, zonder pauzes en inhouding van de adem en ook zonder de adem te verlengen of reguleren door bijv. het tellen van de adem.

• Niet diep hurken en in plaats van een liggende houding op de rug, op de zij liggen.

3. Voorwaarden pakketten organisaties

Door afname van een pakket van The Soul Gym at Work verklaart de organisatie de algemene voorwaarden van The Soul Gym at Work te accepteren.

Stopzetten pakket door Opdrachtgever

Wil je het pakket wat je hebt afgenomen als organisatie stopzetten, dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar hello@thesoulgym.work Het pakket wordt dan per de einddatum van het afgenomen pakket (half jaar of jaar) opgezegd. Na afname van het halfjaar pakket of jaarpakket, wordt het pakket automatisch verlengd en is dit per kwartaal opzegbaar.

Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de pakketkosten.

Deelname en betalingsvoorwaarden The Soul Gym at Work workouts

Voor de workouts dient het eerste kwartaal van het pakketbedrag vooraf de start van het pakket te worden overgeschreven naar ons bankrekeningnummer: NL22 KNAB 0258 7695 13. Hiervoor ontvang je een factuur. Onze standaard betalingstermijn is 2 weken.

De workouts van The Soul Gym at Work worden gestopt zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. The Soul Gym at Work is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de klant te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

The Soul Gym at Work behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Een tariefwijziging is alleen voor klanten die na afname van een halfjaar of jaarpakket (automatisch) verlengd hebben.

The Soul Gym at Work behoudt zich het recht voor om workout tijden, -inhoud e.d. in overleg te wijzigen.

De workouts gaan altijd door. Alleen tijdens van te voren aangegeven vakantieweken en bij ziekte van de trainer gaat de workouts niet door en worden de sessies opgeschort. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per mail gecommuniceerd aan de klant.

Het is niet mogelijk om het pakket stop te zetten wegens vakantie.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je een deelnemer op een wachtlijst geplaatst en krijg zij/hij hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, ontvangt de deelnemer een bericht.

Als de klant geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door The Soul Gym at Work, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

The Soul Gym at Work zal voorzien in matjes en kussens. De organisatie biedt een geschikte afsluitbare lege ruimte aan waar de workouts plaats kunnen vinden. Deze ruimte is voor zover mogelijk iedere week beschikbaar. Indien dit niet het geval is, dient dit door de klant minimaal een uur vooraf aan een workout te worden aangegeven aan the Soul Gym at Work.

Deelname workouts van The Soul Gym at Work pakketten

Aanmelding voor de workouts van de deelnemers vindt plaats door te boeken via ons boekingssysteem op onze site of via het aanmeldsysteem van de werkgever.

Wanneer een deelnemer niet bij een workout aanwezig kan zijn kan de deelnemer de workout tot 2 uur van te voren annuleren.

Tijdens de workouts worden sokken gedragen of is men blootvoets. Draag schone en gepaste kleding. Er mag worden deelgenomen in dagelijkse kleding, echter is voor het eigen comfort aan te raden om lekker zittende kleding te dragen.

Het is verboden om eigen etenswaren te nuttigen tijdens de workouts.

Het gebruik van een deken tijdens de workout wordt sterk aangeraden om niet af te koelen tijdens de workout.

Deelname aan de The Soul Gym at Work workout doet de deelnemer geheel op eigen risico. Tijdens de workout luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer.

The Soul Gym at Work is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

De workouts zijn ter bevordering van fysieke en mentale gezondheid, echter dienen niet gezien te worden als vervanging van een medisch consult of behandeling van een huisarts, psycholoog of psychiater.

In het geval van een depressie of andere psychische klachten dient men een huisarts of psychiater te raadplegen.

Alles wat besproken wordt en ervaren wordt tijdens de workouts is vertrouwelijk en hier wordt ook navenant naar gehandeld.

Er mag worden deelgenomen in dagelijkse kleding, echter is voor het eigen comfort aan te raden om lekker zittende kleding te dragen.

Het gebruik van een deken en een mat tijdens de workshop wordt sterk aangeraden om niet af te koelen tijdens de workshop en voor het voorkomen van lichamelijk ongemak tijdens oefeningen.

Het gebruik van en het delen van informatie op de The Soul Gym at Work (blog op de website en op social media van The Soul Gym at Work) gaat op basis van respect voor de andere gebruikers; gebruik geen beledigende taal en gebruik de community niet voor commerciële doeleinden.

Deelname workout tijdens een zwangerschap

In het geval van een zwangerschap van deelnemers dient de organisatie of de deelnemer dit aan te geven aan de trainer vooraf aan de workshop, zodat de trainer hiermee rekening kan houden.

Bij een zwangerschap houdt de deelnemer rekening met de volgende aanvullende adviezen:

• Week 1 tot en met week 14 raden we niet aan om mee te doen. Vanaf de 26ste week raden we ook niet aan om mee te doen.

• Bij een deelname tijdens de zwangerschap adviseren we de oefeningen voor niet meer dan 70% van de beweging mee te doen.

• Vermijd oefeningen waarbij de buik in de weg zit. Niet meer op de buik liggen vanaf het 2de trimester.

• Vermijd oefeningen waarbij het bekken veel wordt gestrekt.

• Vermijd langdurig staan.

• Bij staande houdingen ter bescherming van de onderrug, de knieën iets gebogen houden, het staartbeen lichtjes intrekken.

• Bij staande houdingen de passen niet te groot maken.

• Niet langer dan 5 ademhalingen in een houding.

• Adem in een natuurlijk ritme, zonder pauzes en inhouding van de adem en ook zonder de adem te verlengen of reguleren door bijv. het tellen van de adem.

• Niet diep hurken en in plaats van een liggende houding op de rug, op de zij liggen.

Auteursrechten en Copyrights

Alle auteurs-, beeld- en andere toepasselijke rechten die rusten op de door The Soul Gym at Work voor de workshops en workouts ter beschikking gestelde (les)materialen zijn en blijven onverminderd eigendom van The Soul Gym at Work. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van The Soul Gym at Work mogen de (les)materialen in geen enkele vorm door Opdrachtgever of derden worden gebruikt of verspreid anders dan voor het persoonlijke gebruik van de deelnemers in het kader van de respectievelijke training.

The Soul Gym at Work, Utrecht, 13 oktober 2020

Tips voor minder stress?

Ontvang tips, tricks en nieuws in je mailbox voor stressvermindering in jouw organisatie.